Lees klantwaardering  9,6

Voor informatie: 0341 - 25 84 10
Ma t/m vr 08:00-17:00 uur
Za 09:00-12:00 uur

Algemene voorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Maxipromo, gevestigd te Nunspeet, hierna te noemen Maxi.

1‑2  De opdracht of reservering van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Maxi zijn algemene voorwaarden.

Bijzondere van de voorwaarden van Maxi afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1‑3  In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door Maxi uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 2  Aanbiedingen.

2‑1  Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.

2‑2  Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeen­komsten worden eerst door Maxi zijn schriftelijke bevestiging bindend. Maxi aanvaardt bij aanbie­ding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdracht­gever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Artikel 3  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Maxi binden de laatste niet, voorzover ze door Maxi niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4  Overeenkomst.

4‑1  De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Maxi door zijn schriftelijke bevestiging. Elke met hem aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaar­de dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Maxi zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Maxi zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

4‑2  De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel c.q. lokatie te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel c.q. lokatie gebruikt is Maxi gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Maxi.

4‑3  Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz., alsmede gegevens in brochures door Maxi bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4‑4  Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en Maxi tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door Maxi ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd dan heeft Maxi het recht om de opdrachtge­ver van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van € 4.537,80.

Artikel 5  Adviezen e.d.

5‑1  Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Maxi zijn adviezen, teksten, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan, wanneer met hem overeenstem­ming daarover is bereikt, of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Maxi zijn eigendom.

5‑2  Als Maxi opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Maxi te verrichten werkzaamhe­den dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 6  Intellectuele eigendomsrechten.

6-1  Op alle door Maxi verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoor­stellen enz. behoudt Maxi zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaar­making en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestem­ming. De ontwer­pen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoor­stellen enz. blijven Maxi zijn onver­vreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6-2  Het in het eerste lid van dit artikel genoemde mag door de opdracht­gever alleen gebruikt worden voor het overeengeko­men doel, Maxi is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdracht­gever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken.

6-3  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 4.537,80, onverminderd Maxi zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoe­ding.

Artikel 7  Prijzen.

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen.

Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandighe­den, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 8  Aanbetaling.

Maxi is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen, tenzij anders overeengekomen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Maxi de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaal­de bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9  Productiemiddelen.

Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Maxi. Maxi is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 10  Levering‑ c.q. opleveringstermijnen.

10‑1  Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Maxi schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Maxi zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

10-2  Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Maxi niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandig­heden zoals in artikel "Overmacht" geregeld.

10‑3  Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschik­king opgeslagen.

10‑4  Maxi heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeelte­lijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkom­stig het bepaalde in art. "Betaling".

10-5  Indien Maxi niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal Maxi aan de opdrachtge­ver daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 11  Afwerking.

11‑1  Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

11‑2  Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopie of schriftelijke opdracht.

11‑3  Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramsgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

Artikel 12  Annuleren.

12‑1  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Maxi reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Maxi gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdracht­gever zal eveneens aan Maxi als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengeko­men prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Maxi te vrijwaren tegen vorderin­gen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

12‑2  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Maxi zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoe­ding te vorderen.

Artikel 13  Wijziging van de opdracht.

13‑1  Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho's, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13‑2  Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Maxi ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerleg­ging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13‑3  Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Maxi buiten zijn verantwoor­delijkheid wordt overschreden.

Artikel 14  Meerwerk.

14‑1  Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

14‑2  Door Maxi te maken kosten, verband houdende met de te vervaardigen opdracht, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14-3  De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaal­de wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15  Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Maxi om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Maxi gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 16  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Maxi aangegeven. Wenst de opdrachtge­ver een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 17  Reclame.

17‑1  Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Maxi terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

17‑2  Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, na de dag van de levering c.q. oplevering Maxi wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17‑3  Maxi dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstem­ming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden onderte­kend.

17‑4  Indien de reclame naar het oordeel van Maxi juist is, zal Maxi hetzij een billijke schadever­goeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 18  Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 19  Overmacht.

19-1  Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemme­ring door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakin­gen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Maxi of de opdracht­gever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Maxi, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Maxi, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaat­regelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Maxi overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19-2  Maxi is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoorde­ling, om of de koopovereen­komst c.q. overeen­komst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20  Aansprakelijkheid.

20‑1  Maxi is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

            a.         Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

            b.         Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

            c.         Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd;

            d.         Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

            e.         Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemi­sche dan wel biologische invloeden van buitenaf;

            f.          Indien de gebreken en schade aan het door ons geleverde product het gevolg is van ondeugdelijk­heid van materialen en onderdelen, die door de opdrachtgever ter beschik­king zijn gesteld;

            g.         Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

20-2  Teksten en/of instructies van de opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven copy en/of schriftelijke opdracht, voor eventuele schaden ontstaan door mondeling opgegeven copy en/of verstrekte opdrachten, instructies e.d. is Maxi niet aansprakelijk.

20‑3 Maxi is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdracht­gever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Maxi of van hen, die door Maxi te werk zijn gesteld.

20‑4  Maxi zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en/of gevolgschade van een opdracht­gever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

20‑5  De opdrachtgever vrijwaart Maxi voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi‑, merk‑ of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloei­ende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

Artikel 21  Eigendomsvoorbehoud.

21‑1  Zolang Maxi geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ver­koop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Maxi.

21‑2  Maxi heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

21‑3  Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22  Wanprestatie en ontbinding.

22‑1  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Maxi ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeen­komst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

22‑2  De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Maxi eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metter­woon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Maxi op de opdracht­ge­ver heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23  Betaling.

23‑1  Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop Maxi de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23‑2  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23‑3  Maxi is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

23‑4  Maxi is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeur­waarder en incassobureau.

23‑5  De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 34,03. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

23‑6  Uit het enkele feit dat Maxi zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen geslo­ten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon‑ c.q. vestigingsplaats van Maxi, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlij­ke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

796